Δραστηριότητες Ομάδων Εργασίας / Working Groups Activities

Από τον Σεπτέμβριο του 2010, έχουν συσταθεί οι πρώτες οκτώ (8) ομάδες εργασίας των «Γεωπόνων του Κόσμου», όπως:
1. «Αστικό Τοπίο και Αστικό Πράσινο» – Νέοι Ορισμοί και Προσέγγιση του Αστικού Ανοικτού Χώρου – Απόρριψη των τ.μ. κατά κεφαλή και εισαγωγή της ποιοτικής διάστασης του ανοικτού χώρου στην πόλη σε όλα τα επίπεδα, «Δάπεδο Πόλης», «Περιαστικό τοπίο», «Ταρατσόκηποι»  
2. «Θεραπευτικοί Κήποι & Θεραπευτικές Αναπλάσεις Ελεύθερων χώρων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων». Συνεργασίες και υποβοήθηση Ιδρυμάτων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ευάλωτων ομάδων μέσα από δράσεις ανοικτού χώρου (δημιουργία κήπων, συντήρηση και συνεχή εκπαίδευση και εκμάθηση μέσα από εναλλακτικές κηπευτικές εργασίες, διέγερση του ενδιαφέροντος και αναβάθμιση της ψυχικής και σωματικής διάθεσης για συμμετοχή & άμιλλα, γεμίζοντας τον χρόνο και δίνοντας νόημα στη ζωή)
3. «Αγροτική Πολιτική – Παραγωγή & Εμπορία – Αγροτικό Ισοζύγιο». Συλλογή και παρουσίαση των βασικών στοιχείων και ιδεών που θα υποβοηθούσαν την αγροτική οικονομία κάτω απο ευνοϊκές συνθήκες πολιτικής βούλησης. Ανάγνωση και κριτική της νέας ΚΑΠ για το 2013. Προτάσεις Αγρ. Πολιτικής, Γεωργικής Διπλωματίας προώθησης των Ελληνικών Γεωργικών Προϊόντων & τρόπων δημιουργίας θεσμού Γεωργικών Ακολούθων στο εξωτερικό, Ανάπτυξη του θεσμού των Γεωργικών Εφαρμογών στο εσωτερικό, κλπ.  
4. «Βιότοποι & Βιοποικιλότητα» Προώθηση των Ελληνικών Θέσεων σε τοπικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο για την απογραφή των βιοτόπων, την Αγροτική Βιοποικιλότητα, το εθνικό Βιοαπόθεμα και Προβολή της ανάγκης για οριοθέτηση των κινδυνευόντων οικοσυστημάτων σε συνδυασμό με μια εθνική χωροταξική πολιτική κατά τομέα.
5. «Τρόφιμα και Διατροφικές Συνήθειες - Εθνική διατροφική πολιτική για την παιδική και την τρίτη ηλικία του πληθυσμού». Κινητοποίηση του καταναλωτή, του επιστημονικού κόσμου αλλά και των «αρμόδιων» κρατικών φορέων για την προώθηση ενός «εθνικού διατροφικού μοντέλου» κατά της παχυσαρκίας, του ζαχαροδιαβήτη και νοσημάτων που συνδέονται με κακές διαιτητικές συνήθεις.- Στην Ομάδα αυτή μπορούν να ενταχθούν και τα Βιολογικά Προϊόντα προς αποφυγή Πολυτεμαχισμού συγγενών αντικειμένων.   
6. «Αγροτική Βιοτεχνολογία vs. Συμβατή και Παραδοσιακή Γεωργία». Διερεύνηση των δυνατοτήτων χρήσης των ωφελειών που προσφέρονται από την σύγχρονη Βιοτεχνολογία αλλά σε όφελος του αγρότη, του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Άρθρωση προτάσεων και θέσεων για τις Γενετικά Τροποποιημένες Καλλιέργειες, την ασφάλεια τρόφιμων και ζωοτροφών.  
7. «Η Παραγωγή του Φυτού για Αναπλάσεις, Κηποτεχνικές και Αναδασωτικές Χρήσεις». Ανασκόπηση του τοπίου εγχώριας παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού και φυτικού υλικού ευρείας χρήσης, με συνεχή διερεύνηση και καταγραφή μιας άναρχης αγοράς «εισροών», προώθηση και στήριξη των συντελεστών παραγωγής και εμπορίας, με ανάπτυξη συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού.  
8.  «Συνδυαστική Ανάπτυξη του Αγροτουρισμού, του Διατροφικού και του Θεραπευτικού τουρισμού». Η Ελληνική ύπαιθρος, το αυθεντικό του Τοπίου της, η Μεσογειακή διατροφή, ο Πολιτισμός και η τοπική Παράδοση, συνθέτουν ένα μοναδικό ανανεώσιμο «εμπόρευμα προστιθέμενης αξίας και υψηλής ποιότητας» (υπο σύσταση)      
Στη συνέχεια, φιλοδοξούμε να δούμε ομάδες σε Θέματα «Υδάτινων Πόρων και Άρδευσης», «Νέων Αγροτών», «Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης», «Καινοτόμες Πρακτικές & μεθόδους γρήγορης Αναδάσωσης», «Υδροπονία και Υδατοκαλλιέργειες» κλπ.  Οι τίτλοι των ομάδων εργασίας καθορίζονται απο τους ΓτΚ και Εταιρικά Μέλη. Οι ομάδες εργασίας των ΓτΚ δημιουργούνται με ελεύθερες συμμετοχές Μελών και μή Μελών.  

Επιθυμία πάντως του Δ.Σ. των ΓτΚ είναι όλοι όσοι συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας, να εγγράφονται σαν Εταιρικά ή τουλάχιστον σαν Απλά Μέλη της Εταιρίας.